Zápis

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE UKONČEN 

OPATŘENÍ - ZÁPIS DO MŠ

 - 4. - 7. 5.2020  ZÁPIS - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

- Žádosti je možné stáhnout z webových stránek MŠ - viz. níže

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je s ohledem na současnou situaci ZRUŠEN

- 11. - 12. 5.2020 OD 13.00 DO 17.00 HODIN - ZÁPIS - PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

Žádost o přijetí můžete podat osobně v uvedeném čase v mateřské škole, nebo doručit poštou - zde je potřeba zaslané dokumenty nechat ověřit, mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý mail) nebo zaslat osobní datovou schránkou v termínu zápisu tj od 4.5.2020 do 12.5.2020 do 17,00 hodin. Na pozdější podání nebude brán zřetel.

od 4.6.2020 ZÁPIS –  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A VÝDEJ ROZHODNUTÍ 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ KE KAŠNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice jsou přijímány do MŠ Ke Kašně s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:


1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (školský zákon č. 561/2004Sb.,§ 34a odst. 2 a § 179 odst. 2), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost zvolit i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

2. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 let.

3. Děti ve věku 3 let (o pořadí rozhoduje datum narození)

4. Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu od nejstarších po nejmladší.

 

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE 14

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně

Čestné prohlášení k očkování

Informace k zápisu

 

Dopis ministra školství - podepsaný

Dětský očkovací kalendář

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte